Gebruiksvoorwaarden Taxatie.nl

Voor zowel de toegang tot alsmede het gebruik van de website www.taxatie.nl gelden de volgende Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Artikel 1. Disclaimer
1.1. Aan de totstandkoming van deze website hebben wij (Taxatie.nl), de uitgever, diens werknemers en vertegenwoordigers, de deelnemende taxateurs, partners en overige medewerkenden, de uiterste zorg besteed.
1.2. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie die op de website staat en uw keuzes die daaruit voortvloeien.
1.3. Wij sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen en de schade, voortvloeiende uit of verband houdende met informatie die, ondanks onze zorg, nochtans onvolledig of onjuist is.
1.4. Op deze website staan advertenties van andere partijen vermeld alsook links naar andere websites. Wij hebben geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze advertenties en websites waarnaar wordt doorgelinkt. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die geleden is als gevolg van het gebruik van de inhoud van de advertenties en de websites waarnaar wordt doorgelinkt. Het gebruik van informatie die op de website staat en het gebruik van links is geheel voor uw eigen risico.
1.5. Indien u vragen heeft over de inhoud van een advertentie van een taxateur, dan dient u contact op te nemen met de betreffende taxateur.
1.6. Wij actualiseren de website regelmatig en mogen deze op ieder door ons gewenst moment wijzigen of beëindigen. Wij sluiten aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van wijziging of beëindiging van de website uit.
1.7. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website deugdelijk functioneert. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg van het disfunctioneren of niet beschikbaar zijn van de website.
1.8. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen en eventuele schade die voortvloeien of dreigen voort te vloeien uit, of in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website, alsook het niet of niet geheel kunnen gebruiken daarvan.

Artikel 2. Intellectuele eigendom
2.1. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de op de website geplaatste content, berusten bij ons of bij derden die toestemming hebben gegeven voor plaatsing van de content op de website. Onder content wordt onder andere doch niet uitsluitend verstaan: teksten, audio visuele opnamen, grafische elementen en software.
2.2. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxatie.nl de op deze website getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te ‘reverse engineeren’, te deeplinken, te decompileren of op andere wijze te gebruiken, te exploiteren of aan een derde beschikbaar te stellen. Om voorafgaande schriftelijke toestemming kan worden verzocht via info@taxatie.nl.
2.3. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Artikel 3. Positie van Taxatie.nl
3.1. De website heeft slechts een informatieve functie. U erkent dat wij op generlei wijze betrokken zijn bij transacties en afspraken tussen u en een taxateur. U erkent dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van taxateurs over wie informatie op de website staat. Komt een taxateur zijn verplichtingen jegens u niet na, dan dient u niet ons maar de betreffende taxateur daarop aan te spreken.
3.2. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wijze waarop een taxateur met uw persoonsgegevens omgaat.

Artikel 4. Wijzigen gebruiksvoorwaarden
4.1. Wij hebben te allen tijde het recht deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of uit te breiden.

Artikel 5. Contact
5.1. Heeft u vragen over de website, dan kunt u via het e-mailadres info(at)taxatie.nl contact met ons opnemen.

‹ terug naar de vorige pagina